Faculty

Faculty

 

Institute of Chinese History,from Antiquity to 1840
Director: Zhang,Fan
Wang,Yongxin Tian,Yuqing Cui,Tonghua Zhang,Chuanxi Wu,Rongzeng Yuan,Liangyi
Sun,Miao Zhu,Zongbin Zhang,Renzhong Wu,Zongguo Yu,Dajun Zhang,Yiantian
Wang,Tianyou Xu,Kai Yue,Qingping Jiang,Feifei Guo,Runtao Li,Zhisheng
Ding,Yichuan Zhao,Dongmei Zhu,Fenghan Ye,Wei Li,Xinfeng  

 

Center for Research on Ancient Chinese History
Director: Yan,Buke Luo,xin
Wu,Xiaoru(Wu,Tongbao) Zheng,Bijun Liu,Junwen Zhang,Xiqing Rong,Xinjiang Deng,Xiaonang
Bo,Xiaoying Zang,Jian Wang,Xiaofu Yan,Buke Xin,Deyong Han,Wei
Li,Xiaocong Chen,Suzhen Luo,Xin Liu,Pujiang Zhu,Yuqi  Lu,Yang 
Shi,Rui  Ye,Chunfang Chen,Kanli       

 

Center for Contemporay Chinese History
Director: Zang,Yunhu
Zhang,Jiqian Lin,Huaguo Fang,Delin Mao,Haijian Guo,Weidong Shang,Xiaoming
Luo,Zhitian Rong,Tianlin Zhang,Zhuhong Wang,Yuanzhou Ouyang,Zhesheng Xu,Yong
Yang,Kuisong Liu,Yigao Wang,Qisheng Jin,Chongji Zang,Yunhu  
           

 

Center for History and Digital Data
Director: He,Jin
Xin,Deyong Rong,Xinjiang Liu,Huazhu Qiao,Xiuyan Wang,Keng He,Jin
           

 

 
Director: Zhao,Shiyu
Rong,Xinjiang Wang,Xiaoqiu Xu,Wanmin Niu,Dayong Wang,Lixin Yang,Chongguang
Jin,Dongji Zhao,Shiyu        

 

Center for Historical Geography and Chinese Maps
Director: Xin,Deyong
           


 

Center for History of National Minorities
Director: Luo,Xin
Wang,Xiaofu Liu,Pujiang Zhang,Fan Luo,Xin Dang,Baohai  
           

 

 

World History School

Chairs:Qian,Chengdan  Li,JianmingXu,PingBao,Maohong 

 

Center for Ancient & Medieval World History
Director: Zhu,Xiaoyuan
Zhou,Yitian Zhu,Longhua Ma,Keyao Zhu,Xiaoyuan Peng,Xiaoyu Yan,Haiying
Huang,Chungao Li,Longguo        

 

Center for Modern & Contemporary Asian,African & Latin American History
Director: Bao,Maohong
Zheng,Jiaxin Liang,Zhiming Lin,Beidian Lin,Chengjie He,Fangchuan Dong,Zhenghua
Wang,Hongsheng Pan,Huaqiong Bao,Maohong Niu,ke Wu,Xiaoan Dong,Jingsheng
Wang,xinsheng Zan,Tao Inoue Wataru Shen,Renan Song,Chengyou  

 

Center for Modern & Contemporary European & North American History
Director: Xu,Ping
Zhang,Zhilian Tan,Shengan Pan,Runhan Du,Mei Yang,Liwen Guo,Huarong
Xu,Tianxin He,Shunguo Xu,Ping Gao,Yi Zhao,Jinzhong Zhang,Xiong
Xu,Jian Wang,Lixin Wang,Lijun Qian,Chengdan Wang,Xi

Li,Jianming

Li,Wei Gao,Dai Bao,Liangjun Liu,Zuxi Enrico Fardella